Όροι και Προϋποθέσεις


0 Legal GR

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nespresso που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό καθώς οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Στο παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι όροι «εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Nespresso» αναφέρονται στην Βάσσος Ηλιάδης Λτδ. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Δήλωση Ιδιωτικότητας

Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή υλικό που στέλνετε στην ιστοσελίδα της Nespresso υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Nespresso, η οποία βρίσκεται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nespressoσε αυτή την ιστοσελίδα.

Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν θα προκύψει από το γεγονός ότι εμπιστευτήκατε το υλικό που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Διαβίβαση πληροφοριών

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, μη προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε εσείς στο διαδικτυακό αυτό τόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε στοιχείων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κλπ είναι, και θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτικό και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή καταχωρείτε καθίσταται περιουσιακό στοιχείο της Nespresso και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, διαβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αποστολής με ταχυδρομείο. Επιπρόσθετα, η Nespresso δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα για οποιονδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, κατασκευής, διαφήμισης και εμπορικής εκμετάλλευσης (μάρκετινγκ) προϊόντων) οποιωνδήποτε ιδεών, καλλιτεχνημάτων [artwork], εφευρέσεων, εξελίξεων, προτάσεων ή επινοήσεων [concepts] που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Για οποιαδήποτε τέτοια χρήση δεν οφείλεται καμία αποζημίωση προς το πρόσωπο που υπέβαλε τις πληροφορίες. Η υποβολή πληροφοριών από εσάς συνιστά εγγύηση ότι σας ανήκει το υλικό/περιεχόμενο που υποβάλλετε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση του από την Nespresso δεν θα προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή θα μας οδηγήσει σε παραβίαση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης νόμου. H Nespresso δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει χρήση των πληροφοριών που υποβάλλονται.

 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε όλα τα κείμενα, εικόνες και λοιπό υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Nespressoή περιλαμβάνονται σε αυτόν κατόπιν αδείας του ιδιοκτήτη.

Επιτρέπεται να περιηγείστε σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να αναπαράγετε αντίγραφα μέσω εκτύπωσης, μεταφόρτωσης [downloading] σε σκληρό δίσκο ή με σκοπό την διανομή σε άλλα πρόσωπα. Αυτό επιτρέπεται με την προϋπόθεση του σεβασμού των πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων και την εμφάνιση της ακόλουθης δήλωσης περί ιδιοκτησίας του εμπορικού σήματος σε κάθε τέτοια αναπαραγωγή.

Κανένα αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό όφελος και να μεταβληθεί ή να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο έργο, δημοσίευση ή διαδικτυακό τόπο.

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, χαρακτήρες και εμπορικά σήματα που αφορούν παροχή υπηρεσιών (συνολικά καλούμενα «Εμπορικά Σήματα») τα οποία προβάλλονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην Nespresso . Τίποτα από όσα περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα έπρεπε να ερμηνευτεί σαν παροχή οποιασδήποτε αδείας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος προβάλλεται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή κατάχρηση από εσάς των Εμπορικών Σημάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς του Όρους Χρήσης. Σας ειδοποιούμε ότι η εταιρία Nespresso  θα προστατεύσει σθεναρά τα πνευματικά του δικαιώματα στον πληρέστερο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Οι σύνδεσμοι οι οποίοι περιλαμβάνονται σε διαδικτυακούς τόπους της Nespresso  ενδέχεται να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου και των συστημάτων της Nespresso και η Nespresso δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται καλή τη πίστη και η Nespresso δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η περίληψη συνδέσμου σε άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν υπονοεί έγκριση από την Nespresso. Σας συνιστούμε ένθερμα να λάβετε γνώση και να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις για του νομικούς όρους και την προστασία προσωπικών δεδομένων όλων των διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε.

Εγγυήσεις και περιορισμοί ευθύνης

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο.

Εγγυήσεις

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται σε σας «ως έχει» και «ως διατίθεται» και, συνεπώς, η Nespresso δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητές, είτε υπονοούμενες, είτε προβλεπόμενες από το νόμο είτε άλλες (συμπεριλαμβανομένων των υποδηλούμενων εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας ή ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εγγυήσεις ή δηλώσεις ότι το υλικό του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι πλήρες, ακριβές, έγκυρο, επίκαιρο, δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα είναι απαλλαγμένη διακοπών ή σφαλμάτων ή ιών, ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι οποιαδήποτε πρόταση ή άποψη θα αποκομισθεί από την Nespresso μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι ακριβής ή έγκυρη και οποιεσδήποτε σχετικές δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα ανωτέρω αποκλείονται ρητώς.

Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο η σε οποιαδήποτε ιδιότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε ιδιότητα ή τμήμα αυτής οποιαδήποτε στιγμή.

Ευθύνη

H Nespresso και/ή οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε νομική ευθύνη για όποια άμεση, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη, έμμεση, ειδική ή αδικοπρακτική ζημία, έξοδα, απώλειες ή οποιεσδήποτε ευθύνες και με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουσες από την πρόσβασή σας, τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, οποιαδήποτε βλάβη στον τεχνικό εξοπλισμό [hardware] ή λογισμικό που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλαγή περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου ή προκύπτουσα από τη χρήση άλλου διαδικτυακού τόπου στον οποίο εισέρχεστε μέσω συνδέσμου από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή όσο επιτρέπουν οι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις, από οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις μας που προκύπτουν από οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τυχόν μας στέλνετε.

H Nespresso και/ή οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη να συντηρούν το υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο και να παρέχουν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις λογισμικού σε σχέση με αυτόν. Οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Επιπλέον, δεν εγγυούμαστε ότι η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι απαλλαγμένη από διακοπές ή σφάλματα και η Nespresso δεν θα υπέχει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστείτε  προκαλούμενη από ιούς που προσβάλλουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή άλλα περιουσιακά σας στοιχεία λόγω της χρήσης του, της πρόσβασης σε αυτόν ή της μεταφόρτωσης [downloading] οποιουδήποτε υλικού από τον διαδικτυακό αυτό τόπο. Αν επιλέξετε να μεταφορτώσετε υλικό από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, τότε προβαίνετε σε αυτή την ενέργεια με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

Στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι της Nespresso, των οργάνων της, διευθυντών, συνεργατών, προμηθευτών και προγραμματιστών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την πρόσβασή σας στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

 

 

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Απαγορεύεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Nespresso μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη πράξη ή απαγορεύεται βάσει οποιωνδήποτε διατάξεων νόμου στις οποίες υπόκειται ο παρών διαδικτυακός τόπος και στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικότητας (συμπεριλαμβανομένου του «ανεβάσματος» [uploading] προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συναίνεση του προσώπου που αφορούν αυτές) ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων προσώπων,

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη δυσφήμιση ή την συκοφαντία της Nespresso, των συνεργατών της ή άλλων προσώπων ή για άλλες δραστηριότητες που δυσφημίζουν το καλό όνομα της εταιρίας Nespresso,

Το «ανέβασμα» [uploading] αρχείων που περιέχουν ιούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην περιουσία της Nespresso ή την περιουσία άλλων προσώπων, και

Η αποστολή ή διαβίβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οποιουδήποτε μη-εξουσιοδοτημένου υλικού συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υλικού που μπορεί κατά την κρίση μας να προκαλέσει ενόχληση, επιβλαβούς υλικού για ή υλικού που παραβαίνει την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύου της η Nespresso ή τρίτων, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, άσεμνου, απειλητικού, πορνογραφικού ή κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομου υλικού.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Το υλικό και οι πληροφορίες της Nespresso  που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αφορούν αποκλειστικά χρήστες στην Κύπρο. H Nespresso δεν κάνει καμία δήλωση ότι το υλικό και οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι κατάλληλες για ή διατίθενται σε άλλες τοποθεσίες πέραν της Κύπρου. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στη χώρα σας. Τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι μόνο εικονικές αναπαραστάσεις και για αυτό δεν είναι σε πραγματικό μέγεθος, χρώμα συσκευασίας κλπ.

Εσείς και η Nespresso συμφωνείτε ότι για οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση τυχόν προκύψει ή αφορά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου εφαρμοστέο θα είναι το Κυπριακό δίκαιο και η αποκλειστική δικαιοδοσία θα ανήκει στα δικαστήρια της Λευκωσίας.

Ενημερώσεις νομικών όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε κατά περιόδους την παρούσα ιστοσελίδα προκείμενου να ελέγχετε αυτές και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 24/5/2018

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας  («Δήλωση») προκειμένου να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα επεξεργαστούμε.

Η παρούσα Δήλωση εξηγεί με ποιον τρόπο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας, χρησιμοποιούνται και γνωστοποιούνται από τις Εταιρείες οι οποίες αποτελούν τον όμιλο Εταιρειών Vassos Eliades Ltd που αναφέρονται στην ενότητα με τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Ενότητα 11) (αναφέρονται ως «Vassos Eliades Ltd» ή, γενικότερα, κάνοντας χρήση του α’ προσώπου πληθυντικού). Αναφέρει επίσης πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να πληροφορηθείτε, να ζητήσετε να διαγραφούν (όπου είναι εφικτό) και να επικαιροποιήσετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και πώς μπορείτε να κάνετε ορισμένες επιλογές σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται.

Η παρούσα Δήλωση καλύπτει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων μας online και offline (εντός και εκτός διαδικτύου), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που αφορούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε με διάφορα μέσα, όπως μέσω ιστότοπων,  μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, boutiques, σημείων πώλησης και εκδηλώσεων. Επισημαίνουμε ότι συνδυάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε μέσω μίας μεθόδου (π.χ. μέσω ενός ιστότοπου της Nespresso) με Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε μέσω κάποιας άλλης μεθόδου (π.χ. μέσω μιας μη διαδικτυακής (offline)εκδήλωσης της Nespresso). Σε αυτό το πλαίσιο, συνδυάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέχθηκαν αρχικά από διάφορες οντότητες Nespresso. Ανατρέξτε στο Άρθρο 8 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εκφράσετε την αντίθεσή σας σε αυτόν τον τρόπο επεξεργασίας.

Εάν δεν μας παράσχετε κάποια απαραίτητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (θα σας επισημάνουμε τις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει αυτό, παραδείγματος χάριν, καθιστώντας το σαφές στις φόρμες εγγραφής μας), ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας.

Η παρούσα Δήλωση μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς (βλ. Ενότητα 10).

Η παρούσα Δήλωση παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους ακόλουθους τομείς:

1.      Πηγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
2.      Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πως τα συλλέγουμε
3.      Cookies/παρόμοιες τεχνολογίες, αρχεία ημερολογίου (log files)
4.      Τρόποι χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
5.      Γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
6.       Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
7.       Αποθήκευση η’/ και διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
8.      Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
9.      Οι επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
10.    Μεταβολές στη δήλωση μας
11.    Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων & στοιχεία επικοινωνίας


1. ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα Δήλωση εφαρμόζεται σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε από ή σχετικά με εσάς με τις μεθόδους που περιγράφονται πιο κάτω (βλ. Άρθρο 2), από τις ακόλουθες πηγές:

Ιστότοποι της Νespresso (www.nespresso.com.cy). Ιστότοποι που κατευθύνονται προς τους καταναλωτές και λειτουργούν από/ για λογαριασμό της Vassos Eliades Ltd, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που λειτουργούμε με τα δικά μας ονόματα τομέα/URL και μίνι-ιστότοπων.

E-mail, κείμενα και λοιπά ηλεκτρονικά μηνύματα. Η ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Nespresso.

Κέντρα Εξυπηρέτησης πελατών (Customer Relationship Centers ή CRC) της Nespresso. Οι κλήσεις στα Κέντρα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της εταιρείας μας («CRC»).

Boutique Nespresso. Καταστήματα υπό τη διεύθυνση της Nespresso.

Έντυπα εγγραφής. Έντυπα εγγραφής και παρόμοιες φόρμες που συλλέγουμε μέσω, παραδείγματος χάριν, ταχυδρομικών αποστολών, δοκιμαστικών παρουσιάσεων σε καταστήματα, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων.

Σημεία πώλησης.  Υπεύθυνοι παρουσίασης (προωθητικό προσωπικό) που βρίσκονται σε φυσικά καταστήματα τρίτων μερών για να σας βοηθήσουν να καταχωρήσετε τη μηχανή σας και να παραγγείλετε καφέ.

Δεδομένα από άλλες πηγές. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων (π.χ. όπως το Facebook και η Google) ή έρευνες αγοράς (εάν τα σχόλια δεν παρέχονται ανώνυμα).

 

2.    ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τη Nespresso (στο διαδίκτυο ή εκτός διαδικτύου, τηλεφωνικά κ.τ.λ.), συλλέγουμε διάφορα είδη πληροφοριών από εσάς, όπως περιγράφονται πιο κάτω.

Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που μας παρέχετε και μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμούΟι πληροφορίες που απαιτούνται για να σας δώσουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο προφίλ λογαριασμού σας. Παραδείγματος χάριν, η ταυτότητα σύνδεσης/η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης, το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης σε μη ανακτήσιμη μορφή ή/και ερωτήσεις και απαντήσεις ασφαλείας.

Δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα. Οι πληροφορίες που περιγράφουν τα δημογραφικά σας χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς σας. Παραδείγματος χάριν, η ημερομηνία γέννησης, η ηλικία ή το ηλικιακό φάσμα, το φύλο, η γεωγραφική τοποθεσία σας (π.χ. ταχυδρομικός κώδικας), τα αγαπημένα προϊόντα, χόμπι και ενδιαφέροντά σας και πληροφορίες για το νοικοκυριό και τον τρόπο ζωής σας.

Πληροφορίες τεχνικού χαρακτήρα σχετικά με τον υπολογιστή/την κινητή συσκευή. Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών ή άλλη συσκευή τεχνολογίας που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν από τους Ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ (διεύθυνση ΙΡ) που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας με το διαδίκτυο, το είδος λειτουργικού συστήματος και το είδος και η έκδοση του προγράμματος πλοήγησης. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο ή εφαρμογή της Nespresso μέσω μιας κινητής συσκευής όπως το smartphone, οι πληροφορίες που συλλέγονται θα περιλαμβάνουν επίσης, όπου επιτρέπεται, τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό συσκευής του τηλεφώνου σας, το αναγνωριστικό διαφήμισης, τη γεωγραφική τοποθεσία και άλλα παρόμοια δεδομένα κινητής συσκευής.

Πληροφορίες χρήσης των ιστότοπων/ επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασής σας με του Ιστότοπους ή τα ενημερωτικά δελτία μας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων για να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για τις ενέργειές σας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τους συνδέσμους τους οποίους πατάτε, τις σελίδες ή το περιεχόμενο που βλέπετε και για πόσο χρονικό διάστημα, καθώς και λοιπές παρόμοιες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τις επαφές σας, όπως οι χρόνοι ανταπόκρισης περιεχομένου, τα σφάλματα καταφόρτωσης και η διάρκεια των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τη χρήση αυτοματοποιημένων τεχνολογιών όπως τα cookies (cookies προγράμματος πλοήγησης, flash cookies) και τα web beacons, καθώς επίσης και μέσω της χρήσης συστημάτων ανίχνευσης τρίτων μερών. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση αυτών των τεχνολογιών και για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην Ενότητα

Έρευνα αγοράς και σχόλια καταναλωτών. Εδώ περιλαμβάνονται πληροφορίες που κοινοποιείτε εκουσίως σε εμάς για την εμπειρία σας σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Περιεχόμενο παραγόμενο από τους καταναλωτές. Πρόκειται για το περιεχόμενο που δημιουργείτε και στη συνέχεια μας κοινοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων ή αναφορτώνοντάς το σε έναν από τους Ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εφαρμογών για μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων όπως το Facebook. Παραδείγματος χάριν, φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικές ιστορίες ή λοιπά παρόμοια μέσα ή περιεχόμενο. Όπου επιτρέπεται, συλλέγουμε και δημοσιεύουμε περιεχόμενο παραγόμενο από καταναλωτές σε σχέση με ποικίλες δραστηριότητες, όπως διαγωνισμούς και λοιπές προωθητικές ενέργειες, δράσεις διαδικτυακών κοινοτήτων, στοιχεία για την αφοσίωση των καταναλωτών και δραστηριότητες δικτύωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων.

Πληροφορίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχου. Πρόκειται για πληροφορίες που κοινοποιείτε δημοσίως σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου ή πληροφορίες που αποτελούν μέρος του προφίλ σας σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου (όπως το Facebook) και τις οποίες επιτρέπετε σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου να κοινοποιήσει σε εμάς. Παραδείγματος χάριν, βασικά στοιχεία λογαριασμού (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, γενέθλια, τρέχουσα πόλη κατοικίας, εικόνα προφίλ, ταυτότητα χρήστη, κατάλογος φίλων κ.τ.λ.) και οποιεσδήποτε άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες ή δραστηριότητες που επιτρέπετε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου να κοινοποιήσει. Λαμβάνουμε τα στοιχεία του προφίλ σας (ή μέρος αυτών) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων κάθε φορά που καταφορτώνετε ή έρχεστε σε επαφή με μια διαδικτυακή εφαρμογή της Nespresso σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου όπως το Facebook, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης που είναι ενσωματωμένη σε έναν ιστότοπο της Nespresso (όπως το Facebook Connect) ή κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή μαζί μας μέσα από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς τα στοιχεία σας από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου αποκτώνται από τη Nespresso ή για να επιλέξετε τη μη κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης τρίτου παρόχου.

Απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση πληρωμών και λοιπά οικονομικά στοιχεία. Κάθε πληροφορία που χρειαζόμαστε για τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας ή που χρησιμοποιείτε για να πραγματοποιήσετε μια αγορά, όπως στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σας (όνομα κατόχου κάρτας, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης κ.τ.λ.) ή άλλες μορφές πληρωμής (εάν παρέχονται). Σε κάθε περίπτωση, εμείς ή ο οργανισμός που μας παρέχει υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών χειριζόμαστε τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση πληρωμών και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία με τρόπο ο οποίος συνάδει με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας όπως το PCI DSS.

Κλήσεις στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (CRC). Οι επικοινωνίες με το CRC θα καταγράφονται ή θα τίθενται σε ακρόαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τοπικές λειτουργικές ανάγκες (π.χ. για ποιοτικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους). Τα στοιχεία των καρτών πληρωμής δεν καταγράφονται. Όπου απαιτείται βάσει νόμου, θα ενημερώνεστε σχετικά με την εν λόγω καταγραφή στην αρχή της κλήσης σας.

 
3.    COOKIES/ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (LOG FILES) ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (WEB BEACONS)
Cookies/Παρόμοιες τεχνολογίες. Ανατρέξτε στη Δήλωση για τα Cookies της εταιρείας μας προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookies σας, καθώς και για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και για τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε.

Αρχεία ημερολογίου (log files). Συλλέγουμε πληροφορίες με τη μορφή log files που καταγράφουν τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τις συνήθειες πλοήγησής σας. Οι καταγραφές αυτές πραγματοποιούνται αυτόματα και μας βοηθούν στη διόρθωση των σφαλμάτων, τη βελτίωση των επιδόσεων και τη διατήρηση της ασφάλειας των Ιστότοπών μας.


4.    ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται οι διάφοροι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και τα διάφορα είδη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται για κάθε σκοπό. Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι όλοι οι τρόποι χρήσης που αναφέρονται πιο κάτω συναφείς σε κάθε άτομο.

 Γιατί χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Εξυπηρέτηση πελατώνΧρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών, παραδείγματος χάριν για να απαντάμε στις ερωτήσεις σας. Αυτό συνήθως προϋποθέτει τη χρήση ορισμένων προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας και πληροφοριών σχετικά με τον λόγο της ερώτησής σας (π.χ. κατάσταση παραγγελίας, τεχνικό ζήτημα, ερώτηση/παράπονο για το προϊόν, ερώτηση γενικής φύσης κ.τ.λ.).

Οι λόγοι μας

 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Νομικές υποχρεώσεις
 • Τα έννομα συμφέροντά μας

Τα έννομα συμφέροντά μας

 • Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αύξηση της αποδοτικότητα

Διαγωνισμοί, εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και λοιπές προωθητικές ενέργειες. Κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται), χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. επικοινωνία ή εκστρατείες ή ενέργειες εμπορικής προώθησης). Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μέσα όπως email, διαφημίσεις, γραπτά τηλεφωνικά μηνύματα (SMS), τηλεφωνικές κλήσεις και ταχυδρομικές επιστολές, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μερικές εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας πραγματοποιούνται σε ιστότοπους τρίτων ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι εκούσια, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να εναντιωθείτε (ή, σε ορισμένες χώρες, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας) στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για αυτούς τους σκοπούς. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την επικοινωνία για λόγους εμπορικής προώθησης, ανατρέξτε στις ενότητες 8 και 9 πιο κάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς και τις λοιπές προωθητικές ενέργειές μας, ανατρέξτε στους επίσημους κανόνες ή στις λεπτομέρειες που συνοδεύουν κάθε διαγωνισμό/ προωθητική ενέργεια.

Οι λόγοι μας

 • Κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου  απαιτείται)
 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Τα έννομα συμφέροντά μας

Τα έννομα συμφέροντά μας

 • Διαπιστώνουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μας ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και σας ενημερώνουμε σχετικά
 • Προσδιορίζουμε είδη πελατών για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων: Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν όταν έρχεστε σε επαφή με λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, όπως οι λειτουργίες «Like», ώστε να σας παράσχουμε διαφημίσεις και να έλθουμε σε επαφή μαζί σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των χαρακτηριστικών, τα δεδομένα προφίλ που αποκτούμε σχετικά με εσάς, καθώς και πώς να αποκλείσετε αυτές τις ενέργειες διαβάζοντας τις δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων.

Εξατομίκευση (εντός και εκτός δικτύου). Κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται), χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για (i) να αναλύσουμε τις προτιμήσεις και τις συνήθειες σας, (ii) να προβλέψουμε τις ανάγκες σας βάσει της ανάλυσης του προφίλ σας που έχουμε πραγματοποιήσει, (iii) να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στους Ιστότοπους και στις εφαρμογές μας, (iv) να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των Ιστότοπων/εφαρμογών μας βελτιστοποιείται για εσάς και για τον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας, (v) να σας παράσχουμε στοχευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο και (vi) να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες, κατ’επιλογήν σας. Παραδείγματος χάριν, σας υπενθυμίζουμε την ταυτότητα σύνδεσης/ τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης ή το όνομα χρήστη σας ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή να μπορείτε να ανακτήσετε εύκολα τα είδη που είχατε τοποθετήσει προηγουμένως στο καλάθι αγορών σας. Βάσει αυτού του είδους πληροφοριών και κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται), σας παρουσιάζουμε επίσης συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προωθητικές ενέργειες της Nespresso που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Η χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι εκούσια, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για αυτόν τον σκοπό. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκλείσετε αυτές τις ενέργειες, ανατρέξτε στην ενότητα  8 πιο κάτω.

Οι λόγοι μας

 • Κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται)
 • Τα έννομα συμφέροντά μας

Τα έννομα συμφέροντά μας

 • Διαπιστώνουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μας ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και σας ενημερώνουμε σχετικά
 • Προσδιορίζουμε είδη πελατών για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

Διεκπεραίωση παραγγελιών. Χρησιμοποιούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για να επεξεργαστούμε και να αποστείλουμε τις παραγγελίες σας, να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση των παραγγελιών σας, να διορθώσουμε διευθύνσεις και να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, καθώς και για άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του εντοπισμού κρουσμάτων απάτης. Σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούμε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και πληροφορίες για την πραγματοποίηση πληρωμών.

Λοιποί γενικοί σκοποί (π.χ. εσωτερική έρευνα, έρευνα αγοράς, αναλύσεις, ασφάλεια) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για λοιπούς γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας ή έρευνας αγοράς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών. Σε περίπτωση που έχετε λογαριασμούς Μέλους του Club, διατηρούμε το δικαίωμα να τους ενοποιούμε σε έναν μοναδικό λογαριασμό. Επίσης, χρησιμοποιούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας.

Οι λόγοι μας

 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Κατόπιν συγκατάθεσής σας (ως απαιτείται)
 • Νομικές υποχρεώσεις
 • Τα έννομα συμφέροντά μας

Τα έννομα συμφέροντά μας

 • Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αύξηση της αποδοτικότητας
 • Προστασία των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού μας

Νομικοί λόγοι ή λόγοι συγχώνευσης/εξαγοράς. Σε περίπτωση που η Vassos Eliades Ltd ή τα περιουσιακά στοιχεία της εξαγοραστούν ή συγχωνευθούν με άλλη εταιρεία για λόγους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η πτώχευση, θα κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν στους νόμιμους διαδόχους μας. Θα γνωστοποιούμε επίσης τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτα μέρη (i) ως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, (ii) στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών, (iii) για την ικανοποίηση αιτήματος που υπέβαλε μια αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου, (iv) για την προστασία των δικαιωμάτων, του ιδιωτικού απορρήτου, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας ή του κοινού ή (v)  για την εφαρμογή των όρων μιας σύμβασης ή των όρων του Ιστότοπού μας.

Οι λόγοι μας

 • Νομικές υποχρεώσεις
 • Τα έννομα συμφέροντά μας

Τα έννομα συμφέροντά μας

 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις
 • Προστασία των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού μας

 

5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Πέραν των οργανισμών της Nespresso και Vassos Eliades Ltd ή των τοπικών συνεργατών μας σε κάθε χώρα (υπεύθυνων για τις εργασίες της Nespresso) που αναφέρονται στην ενότητα για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (βλ. Άρθρο 11), κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στα εξής είδη τρίτων οργανισμών:

Πάροχοι υπηρεσιών. Πρόκειται για εξωτερικές εταιρείες που χρησιμοποιούμε και μας βοηθούν στη διεκπεραίωση των εργασιών μας (π.χ. διεκπεραίωση παραγγελιών, επεξεργασία πληρωμών, ανίχνευση απάτης και επαλήθευση ταυτότητας, λειτουργία ιστότοπου, εταιρείες έρευνας αγοράς, υπηρεσίες υποστήριξης, προωθητικές ενέργειες, ανάπτυξη ιστότοπου, ανάλυση δεδομένων, CRC κ.τ.λ.). Η πρόσβαση και χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τους παρόχους υπηρεσιών και το επιλεγμένο προσωπικό τους για λογαριασμό μας επιτρέπεται μόνο σε σχέση με συγκεκριμένες εργασίες που τους έχει ζητηθεί να εκτελέσουν βάσει των οδηγιών μας και είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εμπιστευτικά και ασφαλή. Εάν και εφόσον το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να λάβετε έναν κατάλογο με τους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν (βλ. Άρθρο 11 σχετικά με την Επικοινωνία).

Γραφεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας/ γραφεία είσπραξης χρεών. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα γραφεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τα γραφεία είσπραξης χρεών είναι εξωτερικές εταιρείες που χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσουν να ελέγξουμε τη φερεγγυότητά σας (ιδιαίτερα σε σχέση με παραγγελίες για τις οποίες εκδίδεται τιμολόγιο) ή να εισπράξουμε ανεξόφλητα τιμολόγια.

Τρίτες εταιρείες που χρησιμοποιούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για ίδιους σκοπούς εμπορικής προώθησης. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, δεν παραχωρούμε ούτε πωλούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτες εταιρείες για ίδιους σκοπούς εμπορικής προώθησης των εν λόγω εταιρειών. Η ταυτότητά τους θα σας γνωστοποιείται όταν ζητείται η συγκατάθεσή σας.

Τρίτοι αποδέκτες που χρησιμοποιούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για νομικούς λόγους ή στο πλαίσιο συγχώνευσης/εξαγοράς.. Θα γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτα μέρη για νομικούς λόγους ή στο πλαίσιο μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς (βλ. Ενότητα 4 για λεπτομέρειες).


6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτύχουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν (όπως περιγράφονται στο Άρθρο 4 ως άνω) ή για να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουν μια εξατομικευμένη εμπειρία (βλ. Άρθρο 4 ως άνω για λεπτομέρειες) θα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.


7.    ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η’/ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Χρησιμοποιούμε διάφορα εύλογα μέτρα (όπως περιγράφονται πιο κάτω) για να τηρούμε εμπιστευτικά και ασφαλή τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Θα πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω μέτρα προστασίας δεν ισχύουν σε σχέση με πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιήσετε σε δημόσιους χώρους, όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων.

Άτομα που δύνανται να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή προστηθέντες μας που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουν, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί (π.χ. το προσωπικό μας που χειρίζεται ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία πελάτη σας).

Μέτρα που λαμβάνονται σε λειτουργικά περιβάλλοντα. Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε λειτουργικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν εύλογα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Εφαρμόζουμε εύλογες προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι, δυστυχώς, απολύτως ασφαλής και παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μετάδοσή τους μέσω των Ιστότοπων και εφαρμογών μας.

Μέτρα που αναμένουμε από εσάς  να λάβετε. Είναι σημαντικό να διαδραματίζετε κι εσείς έναν ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Όταν προχωράτε σε εγγραφή για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι θα επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα είναι δύσκολο να μαντέψουν οι άλλοι και δεν θα πρέπει ποτέ να τον αποκαλύψετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Είστε υπεύθυνος/η για να διατηρείτε απόρρητο τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης, καθώς και για κάθε χρήση του λογαριασμού σας. Εάν χρησιμοποιείτε από κοινού έναν υπολογιστή ή κάνετε χρήση κοινόχρηστου υπολογιστή, μην επιλέγετε ποτέ υπενθύμιση της ταυτότητας/της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σύνδεσής σας ή του κωδικού πρόσβασής σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας κάθε φορά που απομακρύνεστε από τον υπολογιστή. Επίσης, θα πρέπει να κάνετε χρήση των ρυθμίσεων ή ελέγχων προστασίας απορρήτου που παρέχουμε στον Ιστότοπο/ στην εφαρμογή μας.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η αποθήκευση και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως περιγράφεται πιο πάνω προϋποθέτουν εν τέλει τη διαβίβαση/μετάδοση ή/και αποθήκευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε έναν προορισμό εκτός της χώρας κατοικίας σας, κατά κύριο λόγο στην Ελβετία και το Λουξεμβούργο.  Επίσης, θα διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») (π.χ. σε άλλους οργανισμούς της Nespresso ή σε τοπικούς συνεργάτες μας σε κάθε χώρα), συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εφαρμόζουν διαφορετικές προδιαγραφές προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις ισχύουσες στον ΕΟΧ. Έχουμε (i) θέσει σε εφαρμογή πάγιες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (και έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο αυτών των ρητρών (επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται πιο κάτω) ή/και (ii) θα βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας (ως επιτρέπεται βάσει νόμου).


8.    ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
. Εάν και εφόσον προβλέπεται βάσει νόμου, εσείς, οι διάδοχοι, οι εκπρόσωποι ή/και οι πληρεξούσιοί σας έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου και υποβολής αιτήματος για τη λήψη ενός έντυπου ή ηλεκτρονικού αντιγράφου των πληροφοριών που σας αφορούν και που έχουμε στην κατοχή μας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα αποστέλλοντάς μας ένα email dataprivacy@vel.com.cy ή γράφοντάς μας στη διεύθυνση  Λευκωσίας 23, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, 2540, Λευκωσία, Κύπρος  και επισυνάπτοντας έναν αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή αντίστοιχα στοιχεία (στις περιπτώσεις που ζητείται από εμάς και επιτρέπεται από τον νόμο). Εάν το αίτημα υποβληθεί από άλλο άτομο και όχι από εσάς τον ίδιο χωρίς να παρασχεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το αίτημα υποβλήθηκε νόμιμα για λογαριασμό σας, το αίτημα θα απορρίπτεται.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας που παρέχονται σε εμάς θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπρόσθετα δικαιώματα (π.χ. τροποποίηση, διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Εάν και εφόσον προβλέπεται βάσει νόμου, εσείς, οι διάδοχοι, οι εκπρόσωποι ή/και οι πληρεξούσιοί σας μπορείτε (i) να ζητάτε τη διαγραφή, φορητότητα, διόρθωση ή αναθεώρηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, (ii) να εναντιώνεστε στην επεξεργασία δεδομένων, (iii) να περιορίζετε τη χρήση και γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και (iv) να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων της εταιρείας μας.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα είναι αδύνατον να διαγράψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς να διαγράψουμε ταυτόχρονα τον λογαριασμό χρήστη σας. Ενδέχεται να υποχρεωθούμε να διατηρήσουμε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ακόμα και αφού ζητήσατε τη διαγραφή τους, έτσι ώστε να τηρήσουμε τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις μας. Επίσης, ενδέχεται να μπορούμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να διατηρήσουμε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για τις επαγγελματικές ανάγκες μας.

Όπου είναι δυνατόν, οι Ιστότοποί μας διαθέτουν μια ειδική λειτουργία μέσω της οποίας μπορείτε να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχετε δώσει. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι απαιτούμε από τους εγγεγραμμένους καταναλωτές μας να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους (π.χ. την ταυτότητα σύνδεσης/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσης, τον κωδικό πρόσβασης) για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση ή να επιφέρουν αλλαγές στα στοιχεία λογαριασμού τους. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Ελπίζουμε ότι με τις απαντήσεις μας θα μπορέσουμε να λύσουμε τις απορίες σας σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, εάν εξακολουθείτε να ανησυχείτε για θέματα που δεν έχουν επιλυθεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων.


9.    ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΥΜΕ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Προσπαθούμε να σας προσφέρουμε επιλογές σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας παρέχετε. Μπορείτε να ελέγξετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν μέσω των ακόλουθων μηχανισμών:

Cookies/Παρόμοιες τεχνολογίες.  Μπορείτε να διαχειριστείτε τη συγκατάθεσή σας μέσω (i) της λύσης διαχείρισης συγκατάθεσης που σας παρέχουμε ή (ii) του προγράμματος πλοήγησής σας έτσι ώστε να αρνηθείτε τη χρήση όλων ή μερικών cookies/παρόμοιων τεχνολογιών ή να ειδοποιείστε για το πότε χρησιμοποιούνται. Βλ. Ενότητα 3 πιο πάνω.

Διαφημίσεις, εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και λοιπές προωθητικές ενέργειες. Εάν επιθυμείτε τη χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από τη Nespresso για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, μπορείτε να το σημειώσετε μέσω του αντίστοιχου πλαισίου(ων) της φόρμας εγγραφής ή απαντώντας στην ερώτηση(εις) που υποβάλλουν οι εμπορικοί μας αντιπρόσωποι, το CRC ή το προσωπικό στις boutique μας. Εάν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία, μπορείτε να δηλώσετε ότι επιθυμείτε τη μη λήψη επικοινωνίας για λόγους εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε επικοινωνία. Για να αποκλείσετε τη λήψη επικοινωνίας για λόγους εμπορικής προώθησης που αποστέλλεται με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων, μπορείτε να αποκλείσετε τη λήψη επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή συνδεόμενοι στους Ιστότοπους/στις εφαρμογές ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων και προσαρμόζοντας τις προτιμήσεις χρήστη σας στο προφίλ λογαριασμού σας μέσω αφαίρεσης της επισήμανσης από τα σχετικά πλαίσια ή καλώντας το CRC μας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμα και εάν δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε τη λήψη επικοινωνίας για λόγους εμπορικής προώθησης, θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα διαχειριστικής φύσης από εμάς, όπως επιβεβαιώσεις παραγγελιών ή άλλων συναλλαγών, ειδοποιήσεις για τις δραστηριότητες λογαριασμού σας (π.χ. επιβεβαιώσεις λογαριασμού, αλλαγές κωδικού πρόσβασης κ.τ.λ.) και λοιπές σημαντικές ανακοινώσεις που δεν έχουν χαρακτήρα εμπορικής προώθησης.

Εξατομίκευση (εντός και εκτός δικτύου): Εφόσον το επιτάσσει ο νόμος, εάν επιθυμείτε τη χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από τη Vassos Eliades Ltd προκειμένου να σας παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία/στοχευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μπορείτε να το σημειώσετε μέσω του αντίστοιχου πλαισίου(ων) της φόρμας εγγραφής ή απαντώντας στην ερώτηση(εις) που υποβάλλουν οι εμπορικοί μας αντιπρόσωποι, το CRC ή το προσωπικό στις boutique μας. Εάν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να επωφελείστε από την εν λόγω λειτουργία, μπορείτε να την αποκλείσετε ανά πάσα στιγμή συνδεόμενοι στους Ιστότοπους/στις εφαρμογές ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων και προσαρμόζοντας τις προτιμήσεις χρήστη σας στο προφίλ λογαριασμού σας μέσω αφαίρεσης της επισήμανσης από τα σχετικά πλαίσια ή καλώντας το CRC μας.


10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ

Σε περίπτωση που αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, θα προχωρήσουμε σε επικαιροποίηση της παρούσας Δήλωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στις πρακτικές μας και στην παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή, οπότε σας συστήνουμε να ελέγχετε συχνά εάν υπάρχουν επικαιροποιήσεις ή μεταβολές της Δήλωσής μας.


11. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για να υποβάλετε ερωτήσεις ή να κάνετε σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση και τις πρακτικές μας περί προστασίας των δεδομένων ή για να προχωρήσετε σε καταγγελία όσον αφορά τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο: να μας γράψετε στη διεύθυνση Λευκωσίας 23, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, 2540, Λευκωσία, Κύπρος ή να καλέσετε το CRC στον αριθμό 80002233.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας μέσω email στο: dataprivacy@vel.com.cy ή, ταχυδρομικώς, στην παρακάτω  διεύθυνση:  Λευκωσίας 23, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, 2540, Λευκωσία, Κύπρος.

Θα αναγνωρίζουμε και θα διερευνούμε κάθε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών περί παραβίασης των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων).

 

 

Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστοτόπους που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των Ιστοτόπων της Nespresso και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Ιστότοπούς μας  και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τους Ιστότοπους της Nespresso στις προσωπικές σας ανάγκες, να ενισχύσουμε το φιλικό προς το χρήστη χαρακτήρα τους, να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και για να επικοινωνούμε μαζί σας οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies στο Διαδικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από τρίτους για λειτουργικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό τόπο της Nespresso;

Στο Διαδικτυακό τόπο της Nespresso ενδέχεται να γίνεται χρήση των ακόλουθων ειδών  Cookies:

 • Απαραίτητα Cookies

Τα Cookies αυτά απαιτούνται για τη βασική λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση τους μπορεί να περιλαμβάνει την είσοδο στο διαδικτυακό τόπο (επαλήθευση ταυτότητας),  σκοπούς ασφάλειας ή εντοπισμού τοποθεσίας.  

Παράδειγμα:

Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες για την γλώσσα της προτίμησής σας  στο Διαδικτυακό τόπο και για να τη θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Επίσης, μετά την ταυτοποίησή και την σύνδεσή σας χρησιμοποιούμε ένα προσωρινό cookie για να σας αναγνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να αποτρέψουμε ότι κάποιος άλλος υποδύεται εσάς ακόμα και αν δεν τερματίσετε σωστά τη συνεδρία.

 • Session ID / Σύνδεσης:

Ο Διαδικτυακός τόπος της Nespresso χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.Ένα από αυτά είναι το Cookie που δημιουργεί ένα session ID για τον κάθε χρήστη (ID συνεδρίας) ώστε το σύστημα να μπορεί να ταυτοποιήσει  μοναδικά το χρήστη και να τον ξεχωρίσει από οποιονδήποτε άλλο που περιηγείται στο Διαδικτυακό τόπο.Η πληροφορία αυτή δε χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται εκτός των συστημάτων της Nespresso και διατηρείται προσωρινά όσο ο χρήστης βρίσκεται στις σελίδες λογαριασμού ή άλλες σελίδες όπου απαιτείται μοναδική και ασφαλής σύνδεση. Χωρίς αυτό το cookie η πρόσβαση αυτή δε θα ήταν ασφαλής, επομένως είναι πολύ σημαντικό.

 • Λειτουργικά Cookies

Τα cookies αυτά μας βοηθούν να βελτιώνουμε ή να βελτιστοποιούμε την εμπειρία σας. Μας επιτρέπουν να μετράμε τη χρήση του Διαδικτυακού τόπου και να βελτιώνουμε την απόδοσή του.

Παράδειγμα:

Χρησιμοποιούμε το Adobe Analytics για να αναγνωρίζουμε από πού προέρχονται οι επισκέψεις στο Διαδικτυακό τόπο και τη συμπεριφορά των επισκεπτών του. Τα cookies αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το Διαδικτυακό μας τόπο παρέχοντας πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέπτονται, το χρόνο που αφιερώνουν και τυχόν τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Χρησιμοποιούμε την πληροφορία αυτή για να βελτιώσουμε την εμπειρία και την απόδοση των δικτυακών μας τόπων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε αυτό το σύνδεσμο.

 • Language / Γλώσσας: Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιλεγμένης γλώσσας του Διαδικτυακού τόπου. Απενεργοποιώντας αυτό το Cookie μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια στο χρήστη αφού μπορεί να ερωτηθεί ξανά για την γλώσσα περιήγησης που προτιμά.
 • Country / Χώρας: Χρησιμοποιείται για να προτείνει την πιο σχετική εμπειρία περιήγησης σύμφωνα με τη χώρα που βρίσκεται ο χρήστης και στην οποία επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα που αγοράζει από τη Nespresso.
 • Promotion / Προωθητική ενέργεια: Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των Μελών του Nespresso Club που δικαιούνται κάποια προωθητική ενέργεια  και την προβολή πληροφοριών  σχετικά με την προσφορά που δικαιούνται.
 • Login / Σύνδεσης: Χρησιμοποιείται για να προσφέρει στα Μέλη του Nespresso Club την επιλογή αποθήκευσης των λεπτομερειών σύνδεσής τους ώστε να μη χρειάζεται η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που πλοηγούνται στις σελίδες του Nespresso Club που απαιτείται σύνδεση.
 • Google Analytics: Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει πληροφορίες για το τι κάνουν οι χρήστες που επισκέπτονται τον δικτυακό μας τόπο αλλά δεν αναγνωρίζουν τους χρήστες. Οι χρήστες ταυτοποιούνται από μόνοι τους από το συνδυασμό υπολογιστή, λογαριασμού χρήστη και προγράμματος περιήγησης. Τα cookies αυτά δε συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. 
 • Adobe Omiture: Χρησιμοποιείται για την παροχή ανώνυμων και συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με το που πηγαίνει και τι κάνει ο χρήστης στο Διαδικτυακό τόπο της Nespresso.
 • Διαφημιστικά Cookies

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται από διαφημιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας όταν κάνετε περιήγηση στο ιντερνετ. Με τη βοήθεια των cookies αυτών οι διαφημίσεις είναι στοχευμένες, σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας και ο αριθμός των φορών που προβάλλονται περιορισμένος. Μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την αποτελεσματικότητα των καμπανιών διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες αυτές με τρίτους συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας.

Παράδειγμα:

Χρησιμοποιούμε το Google DoubleClick για να καταλάβουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις ηλεκτρονικές διαφημιστικές καμπάνιες  που πραγματοποιούνται στο διαφημιστικό δίκτυο της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε αυτό το link.

 • Google Doubleclick: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να καταλάβουμε πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τις καμπάνιες ψηφιακής διαφήμισής μας. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε τα κλικ που γίνονται στις διαφημίσεις μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.
 • Οι Διαδικτυακοί τόποι της Nespresso επίσης χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης όπως οι διευθύνσεις IP, τα αρχεία καταγραφής (log files) και τις εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (beacons) που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε  τους Διαδικτυακούς μας τόπους  στις προσωπικές σας ανάγκες.

IP Διευθύνσεις:

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές συνδεδεμένους και επιτρέπει την ταυτοποίηση του υπολογιστή σας  κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet. Ενδέχεται να καταγράψουμε IP διευθύνσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:

 (i) να επιλύσουμε τεχνικά ζητήματα, (ii) να διατηρήσουμε την ασφάλεια του δικτυακού τόπου (iii) να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται ιστοσελίδες μας και (iv) για την προβολή περιεχομένου σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Αρχεία καταγραφής (Log Files):

Εμείς (ή κάποιος τρίτος για λογαριασμό μας) ενδέχεται  να συλλέξουμε πληροφορίες με τη μορφή των αρχείων καταγραφής τα οποία καταγράφουν τη δραστηριότητα στο διαδικτυακό τόπο και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη. Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται  ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε  (μεταξύ άλλων) : (i) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λειτουργικού συστήματος του χρήστη (ii) πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση  του χρήστη (όπως για παράδειγμα το URL από το οποίο προέρχονται, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης του ιστοτόπου μας, ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας επισκέφθηκαν και για πόσο διάστημα) και (iii) άλλα παρόμοια δεδομένα περιήγησης ή δεδομένα σχετικά με τα click που έκαναν οι χρήστες.

Ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές και διορθώσεις της παρούσας πολιτικής. Ανατρέξτε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά διαστήματα για να ενημερωθείτε για αλλαγές ή επιπλέον πληροφορίες.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Ορισμοί

Στους ακόλουθους όρους:

Ο όρος «Προϊόντα» αναφέρεται στα προϊόντα που εμπορεύεται η Nespresso.

Ο όρος «Nespresso» αναφέρεται στην εταιρία με την επωνυμία «Βάσσος Ηλιάδης Λτδ», με έδρα στη Λευκωσία, Βιομηχανική Περιοχή Δαλίου,  Λευκωσίας 23, 2540 που είναι αντιπρόσωπος της NESTLE Nespresso S.A.

Ο όρος «Υπηρεσίες» αφορά στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Nespresso στους πελάτες της.

2. Βασικοί όροι

Οι παρόντες γενικοί όροι: (α) διέπουν τις παραγγελίες και αγορές σας από την Nespresso, με όποιον τρόπο και αν γίνονται αυτές. Ειδικά για αγορές μέσω internet, παρακαλώ δείτε στο site περαιτέρω ειδικές προβλέψεις, (β) διέπουν την συμμετοχή σας ως μέλους του Club Nespresso και την παροχή Προϊόντων και Υπηρεσιών, (γ) μπορεί να τροποποιηθούν από την Nespresso οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση προς εσάς ή μέσω ανακοίνωσης στις σελίδες που αφορούν την Κύπρο στο website www.nespresso.com.cy.

3. Παραγγελίες

3.1.  Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες για Προϊόντα και Υπηρεσίες με τους εξής τρόπους:

α)     μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς 80002233 (αριθμός χωρίς χρέωση )

β)      μέσω Internet και ειδικότερα μέσω του website www.nespresso.com.cy

γ)      σε κατάστημα της Nespresso, ήτοι:

 1. Nespresso Boutique Στασικράτους - Στασικράτους 18, 1065, Λευκωσία
 2. Nespresso Pop-Up Boutique Λευκωσία - The Mall of Cyprus
 3. Nespresso Pop-Up Άλφα Μέγα (Λευκωσία) – Νίκου Κρανιδιώτη 3, Έγκωμη, 2433, Λευκωσία
 4. Nespresso Olympic Boutique – Olympic Residence 353, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, 3107, Λεμεσός
 5. Nespresso Pop-Up Limassol - My Mall Λεμεσού
 6. Nespresso Nano Boutique - Nicosia Mall

3.2. Η ελάχιστη συσκευασία καφέ περιέχει 10 κάψουλες.

3.3. Όσον αφορά στις παραγγελίες που γίνονται εκτός των καταστημάτων λιανικής πώλησης , κάθε παραγγελία σας πρέπει να δίδεται κατ’ ελάχιστη ποσότητα για συσκευασία των 50 καψουλών.

 3.4. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων. Η Nespresso θα ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν για έλλειψη διαθεσιμότητας.

3.5.  Η Nespresso διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες καθ’ ολοκληρία ή μέρος αυτών ή να ζητήσει εκ των προτέρων καταβολή του τιμήματος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή.

 

4. Παράδοση και παραλαβή

4.1. Η Nespresso καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες στη διεύθυνση, την οποία αναφέρετε στην παραγγελία σας, εντός 3-5 εργασίμων ημερών και εντός 3-5 εργασίμων ημερών σε διευθύνσεις που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές. Θα ενημερώνεστε εγκαίρως σε περίπτωση που για ειδικό λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν καταστεί εφικτό να τηρηθούν οι παραπάνω επιθυμητές προθεσμίες.

4.2. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η παροχή Προϊόντων ή Υπηρεσιών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπει η Nespresso, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική συνεννόηση με την Nespresso και, εφόσον εγκριθεί, να αναλάβετε τυχόν σχετικό κόστος.

4.3. H κυριότητα των Προϊόντων και ο κίνδυνος που τα αφορά μεταβιβάζεται σε εσάς από τη στιγμή της παράδοσής τους σε εσάς.

5.Επιστροφές προϊόντων

5.1. Έχετε το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε εμπορεύματος δεν σας ικανοποιεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

5.2. Η Nespresso αποδέχεται μόνο επιστροφές εμπορευμάτων μη μεταχειρισμένων στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, τα οποία θα συνοδεύονται και από τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή η Nespresso θα επιστρέφει τα καταβληθέντα, για τα επιστραφέντα προϊόντα, χρήματα εντός 30 ημερών μετά την παραλαβή τους. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των χρημάτων θα χρεώνονται σε εσάς.

5.3. Θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά την παράδοση και εάν κάποια εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά την Nespresso εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους. Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι όντως ελαττωματικό, η Nespresso μπορεί να το επιδιορθώσει ή  να το αντικαταστήσει ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, σύμφωνα και με τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν δεν ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερών,  θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την παραγγελία.

5.4. Ειδικά οι μηχανές Nespresso καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση των 2 ετών από τις κατασκευάστριες εταιρίες τους, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει το οποίο θα αφορά στη λειτουργία, τη συντήρηση και το after-sales service της μηχανής σας Nespresso, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Nespresso στον αριθμό 80002233 (αριθμός χωρίς χρέωση).

5.5. Όταν οι επιστροφές έχουν ολοκληρωθεί με δέοντα τρόπο, η Nespresso θα αντικαθιστά τα εμπορεύματα που επεστράφησαν εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά, ή θα επιστρέφει τα καταβληθέντα χρήματα, εντός 30 ημερών το αργότερο αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφομένων εμπορευμάτων.

6.Τιμές Προϊόντων και Όροι Πληρωμής

6.1. Η Nespresso μπορεί να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων και Υπηρεσιών ειδοποιώντας τους καταναλωτές με τον προσφορότερο τρόπο.

6.2. Θα καταβάλλετε την τρέχουσα τιμή Προϊόντων και Υπηρεσιών, η οποία ισχύει κατά την στιγμή της παραγγελίας.

6.3. Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., αλλά όχι μεταφορικά έξοδα.

6.4. Η ελάχιστη παραγγελία διαμορφώνεται στις 50 κάψουλες για λόγους συσκευασίας. Εξαιρείται η παράδοση εντός 24 ωρών, που επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος €9.00. 

6.5. Η αξία των τιμολογίων είναι πληρωτέα μετρητοίς κατά την στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων ή της παροχής των Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίον έχει γίνει η παραγγελία (εκτός εξαιρέσεων συμφωνημένης πίστωσης).

6.6. Η πληρωμή με μεταχρονολογημένες επιταγές δε γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή.

6.7. Εάν η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων διαφέρει από τη διεύθυνση έκδοσης των τιμολογίων, τότε απαιτείται καταβολή του τιμήματος σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν της παράδοσης.

7. Συμμετοχή στο Club Nespresso

7.1. Όταν η Nespresso αποδέχεται την πρώτη παραγγελία σας για Καφέ, γίνεστε αυτόματα μέλος του Club Nespresso.

7.2. Ο αριθμός μέλους σας στο Club Nespresso αναγράφεται στο πρώτο τιμολόγιο που θα λάβετε. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κρατήστε αυτό τον αριθμό για τις μελλοντικές σας παραγγελίες.

7.3. Η συμμετοχή σας στο Club Nespresso σας δίνει το δικαίωμα απολαβής ειδικών Υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα η ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας, η συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, η ενημέρωση για προσφορές και άλλες.

7.4. Η συμμετοχή σας ως μέλος στο Club Nespresso δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο.

7.5. Με δική σας ευθύνη και μέριμνα τα στοιχεία επικοινωνίας σας που δίνετε στο Club Nespresso θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένα.

8. Ευθύνη

8.1. Σε ό,τι αφορά τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες η ευθύνη της Nespresso είναι μόνο αυτή που ρητά ορίζεται στους παρόντες όρους πώλησης. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε άλλη ευθύνη εξαιρείται.

8.2. Η Nespresso δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας (ενδοσυμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, επικουρική / παρεπόμενη ή έμμεση ζημία ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους, τα οποία μπορεί να προκύψουν ως απόρροια της στο παρόν περιγραφόμενης πώλησης.

9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Nespresso δεν αποκαλύπτει ή διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα και τηρεί απόλυτα το σχετικό Κανονισμό και Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η Πολιτική της εταιρίας μας  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.nespresso.com.cy.

10. Ισχύουσα νομοθεσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και θα πρέπει να ερμηνεύονται βάση της Κυπριακής Νομοθεσίας. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ εσάς και της Nespresso είναι τα  δικαστήρια της Κύπρου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δωρεάν παράδοση σε όλες τις παραγγελείες απο €40 και άνω .H προσφορά ισχύει για αγορές που ολοκληρώνονται σε μία παραγγελία.Η προσφορά δύναται να αλλάξει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς πρόσθετη ενημέρωση.Η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο απο την ιστοσελίδα της Nespresso ( Nespresso.com.cy) και το τηλεφωνικό μας κεντρο Nespresso club (80002233) 

VALENTINE'S ΠΡΟΣΦΟΡΑ -  ORIGINAL LINE ΜΗΧΑΝΗ

Λάβετε 50% έκπτωση στις Original Μηχανές Nespresso με την αγορά των original καψουλών καφέ, όπως αναγράφεται παρακάτω: 

Essenza Mini €59 με την αγορά 200 original καψουλών καφέ

Pixie  €99 με την αγορά 300 original καψουλών καφέ

Citiz €107,5  με την αγορά 300 original καψουλών καφέ

Citiz Platinum €146 με την αγορά 450 original καψουλών καφέ

Citiz & Milk €144 με την αγορά 850 original καψουλών καφέ

Lattisima One  €162,50 με την αγορά 1700 original καψουλών καφέ

Gran Lattisima  €234 με την αγορά 2500 original καψουλών καφέ

Oι μηχανές  Citiz Chiara Ferragni & Creatista δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την προσφορά.

Η προσφορά είναι διαθέσιμή από 7/2/24 έως 29/2/24.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο απόθεμα και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς καμία προειδοποίηση. Η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ( nespresso.com.cy), στο τηλεφωνικό κέντρο Nespresso (80002233), στις μπουτίκ Nespresso στην Κύπρο και στην εφαρμογή Nespresso για κινητά (Nespresso Κύπρου) που διατίθενται στο Google play store και στο Apple store.

Η προσφορά ισχύει για έως και 3 original μηχανές για κάθε άτομο.

Η προσφορά ισχύει για εξαργύρωση μόνο στη χώρα αγοράς.

Αυτή η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με καμία άλλη προσφορά/έκπτωση.

Για εταιρικούς πελάτες (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ), που επιθυμούν περισσότερες από 3 μηχανές, ισχύει διαφορετική εμπορική πολιτική.

 Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 8000 22 33 (δωρεάν).

 Η προωθητική ενέργεια ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η Vassos Eliades Ltd. δικαιούται να διακόψει την προωθητική ενέργεια ανά πάσα στιγμή.

WINTER SALE TRADE PARTNERS PROMOTION

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Αγοράζοντας οποιαδήποτε Vertuo Pop μηχανή Nespresso, δικαιούστε έκπτωση της τάξεως των 70 ευρώ από την αρχική τιμή.

ΙΣΧΥΣ:

Η προσφορά ισχύει για όλα τα μοντέλα Vertuo μηχανών Nespresso κατά το διάστημα 16/10/2023 έως και 29/2/2024.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 • Η προσφορά ισχύει για την αγορά οποιουδήποτε μοντέλου Vertuo μηχανής.
 • Δεν ισχύει για αγορά μηχανής από τις Nespresso Boutiques, το τηλεφωνικό κέντρο της Nespresso, το www.nespresso.com.cy ή την εφαρμογή Nespresso για κινητά.
 • Κάθε άτομο μπορεί να επωφεληθεί της παρούσας προσφοράς με την αγορά έως και 3 μηχανών Nespresso.
 • Για τους εταιρικούς πελάτες (HOTELS), που επιθυμούν πάνω από 3 μηχανές, ισχύει διαφορετική εμπορική πολιτική. Για πληροφορίες καλέστε στο 8000 22 33 (κλήση χωρίς χρέωση)
 • Η προσφορά ισχύει για εξαργύρωση μόνο στη χώρα αγοράς.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο σε επιλεγμένους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της
 • Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που συμμετέχουν στην παρούσα προωθητική ενέργεια.
 • Οι υπάλληλοι της εταιρείας Nestle και Nespresso εξαιρούνται της προσφοράς.
 • Η εταιρεία Vassos Eliades Ltd έχει το δικαίωμα να σταματήσει την προωθητική ενέργεια ανά πάσα στιγμή.

 

 

NESPRESSO & YOU MEMBERSHIP TERMS AND CONDITIONS


These terms and conditions (T&C’s) govern your membership to Nespresso & YOU operated by Nestlé
Nespresso SA. As a member of Nespresso & YOU, you accept and are bound by these T&C’s. Please
read these terms and conditions carefully. You are responsible for reading and understanding these
T&C’s.
This version of the Terms and Conditions came into effect in Cyprus on 04/02/2021 and will remain
valid until it is amended or replaced.


1. What is Nespresso & YOU Membership?
Nestlé Nespresso SA (40 avenue de Rhodanie 1003 Lausanne ("we" or "us") operates a customer
recognition programme.
Nespresso & YOU is a tiered benefits programme designed so that you enjoy even more special services, such as updates on new products and services offered by our company, participation in contests, exclusive benefits, rewards and updates on offers and discounts and more.
Membership is free of charge. There are three levels of membership and your level is determined by the number of years of continuous membership and the amount of capsules purchased during 12 months starting at your first purchase of Nespresso coffee. The Purchase must be made as an identified member directly through a Nespresso channel.


2. How to become a Nespresso & YOU Member?
By registering with Nespresso at Nespresso.com.cy, Nespresso APP, CRC or at one of our Boutiques
and making your first coffee purchase, you will automatically become a member of Nespresso & YOU.
Upon registration you will receive your unique Membership ID, which will be indicated on the first
invoice you will receive. Please make sure that you keep safe your Membership ID.
Upon your registration, you will be required to provide us with your contact details, including First Name, Last Name and Email address, in order to facilitate your membership. Your registration may be deemed incomplete and thereupon invalid, in case of failure to provide the required details. Please ensure that on your registration you provide the correct and complete mandatory registration information.
Members must not provide false or misleading information on registration and must not alter, reproduce, disclose or in any way interfere with the details of other Members.
Please inform Nespresso promptly, in case of change of address or any other changes of your personal information. It is your responsibility to ensure that your contact details with Nespresso remain up to date.
If your registration is valid, your membership will commence upon the completion of the registration
when you receive your unique Member Number and upon the purchase of your first coffee.
If you are already registered as a Member, the date of commencement of your membership will be the date of your first coffee purchase via the qualifying Nespresso channels.
By becoming a member, you agree that you have read and accept these T&C’s. Further, you consent to the collection, use and disclosure of your personal data by Nespresso, in accordance with the Company’s Privacy Policy. Our use of your personal details is governed by our Privacy Policy which you should read carefully. By consenting to these Terms and Conditions and by providing your personal information to us, you consent to the terms of the Privacy Policy. You are responsible for reading and understanding the Company’s Privacy Policy.
Upon your registration, you will be asked to create a password. You must keep your membership number and password safe and strictly confidential and not divulge them to any third person. You must not allow others to use your registration details and password to access the Website. You agree to immediately notify us of any unauthorised use or suspected unauthorized use of your registration details and password or any other breach of security of which you become aware. You are fully responsible for the use of your password and any orders placed under it, even without your knowledge.
Members must not assign their benefits and obligations under the T&C’s to a third person. Your membership commences upon your first coffee purchase. To maintain your Nespresso & YOU
membership, you must have made at least one valid coffee order within the last 12 months. Corporate bodies, partnerships, trade associations and other commercial bodies are excluded. Joint or family membership is not available.


3. Who can become a member?
 Customer must be a resident of Cyprus.
 Customer must be aged 18+.
 Employees of Nestlé, Nespresso or any associated entities, its agents or anyone else
professionally connected with the Nespresso & YOU programme may not be eligible to
membership benefits (including the exclusion of accessories and machine discounts offered
under the Nespresso & YOU membership).
 There is a limit of one Nespresso Membership Level per customer.
 An individual may join the Membership programme, but may have not Duplicate Accounts
under it. If more than one Nespresso & YOU membership account is assigned to an individual,
duplicate accounts may be cancelled.


4. Membership Levels
Nespresso & YOU has three membership levels:
 Connoisseur: To maintain the membership benefits, members must purchase up to 500
capsules within a 12-month period, and/or have 5 years or LESS continuous membership.


 Expert: To maintain membership benefits, members must purchase between 501 and 1,000
capsules within a 12-month period, and/or have between 5 to 9 years continuous membership.
If you do not make a valid purchase as per your membership within each 12-month period
following the activation of the membership, your account will be deemed inactive and reset to
a ‘Connoisseur’ level.


 Ambassador: To maintain membership benefits, members must purchase more than 1,000
capsules within a 12-month period and/or have more than 10 years of continuous membership*.
If you do not make a valid purchase as per your membership within 12 months, your
membership will be deemed inactive and reset to ‘Connoisseur’ level. Your membership level depends on your account longevity or the volume of coffee capsules
ordered.

Your Membership Tier and Member details will be determined solely on the records
of Nespresso Cyprus / Vassos Eliades Ltd and data in accordance with this Nespresso & YOU
T&C’s and other related Nespresso Cyprus terms. (e.g., Conditions of Sales etc)
‘Level calculation’ is made by cross-referencing the number of years you have continuously
been a member of Nespresso & YOU and the number of capsules purchased. Your account
longevity is based on the complete years during which you have purchased at least one coffee,
starting on your first purchase. For information concerning your account longevity you can visit
our website and click on “My Account” section or by speaking to a Coffee Specialist in a
Nespresso Boutique or via Nespresso Call Center. ‘Capsules consumption’ means the number of capsules purchased and is calculated between two Anniversaries. Your first Anniversary refers to your first coffee purchase through one of the qualifying Nespresso Channels as an identified Member. For information concerning your capsules consumption you can visit our website and click on “My Account” section or by
speaking to a Coffee Specialist in a Nespresso Boutique or via Nespresso Call Center.
Members should allow at least one full working day from order completion for membership
details to be administered and updated on their account.
By ‘Anniversary’ we mean the month (not the day) of your first coffee purchase from
a valid Nespresso channel.
‘Number of years’ means the number of a full 12 month period with at least one coffee
(Original) purchase since your first coffee purchase.
Details of the number of years of your membership and capsule consumption can be found
within “My Member Status” on your membership page at https://
www.nespresso.com.cy/benefits
“Date of purchase” means the shipping date of the coffee capsules.
“A valid capsule purchase” means:• The number of purchased capsules (invoiced capsules within a valid order):
• Including Original capsules
• Cancelled/Returned orders are excluded and will be deducted from qualifying total
consumption numbers
• Free of charge capsules are not included
• Only capsules purchased directly from Vassos Eliades Ltd can be counted as part of a
member’s capsule consumption. Purchases made from retailers or other channels cannot be
added and will not be included in a member’s total consumption numbers.
Members should allow at least one full working day (24 hours) from order completion for level
changes and/or capsule purchase quantities to be administered and reflected/visible on their
account statement; Member benefits are available via Nespresso direct channels only and cannot
be redeemed via any other retailer.
Your Nespresso & YOU Membership level can be viewed by logging in the Nespresso website
or by contacting a Coffee Specialist in a Boutique or via our Customer Relationship Centre.
All related benefits, rebates and discounts will be shown on your account and will only be visible
while logged in.
Your Nespresso & YOU level will be determined solely based on our own records and data and
in accordance with the Nespresso & YOU terms and conditions.
Vassos Eliades Ltd. will not amend a member’s level status retrospectively based on any other
data source.


5. Membership Benefits
Nespresso Membership Benefits are offered to you free of charge and we reserve the right to
discontinue or change all or part of the Benefits, terms and conditions or the content of the website, at
our sole discretion at any time with or without notice. All Benefits are subject to availability and may only be acquired by the members upon presentation of
their valid Membership Card. Proof of identification may be required to acquire the benefits.
If you lose or no longer possess your Membership Card contact Nespresso on 8000 22 33 for its
replacement.
Below you will find all Membership Benefits and to which Membership Level they apply to.
For a detailed description of your Benefits please look at: www.nespresso.com.cy/benefits
1. RECYCLE AT HOME (applies to ‘Connoisseur’, ‘Expert’ and ‘Ambassador’ Memberships).
Enjoy recycling at home free of charge, by requesting the collection of your used capsules upon
delivery.
2. FREE DELIVERY WHEN YOU PURCHASE 100 OR MORE NESPRESSO CAPSULES
(applies to ‘Connoisseur’, ‘Expert’ and ‘Ambassador’ Memberships)
100 capsules must be purchased in a single transaction with up to 48 hours delivery. For sameday delivery please check time-slots availability.
The offer of complimentary delivery cannot be exchanged for cash or product of equivalent
value. Not valid in conjunction with any other offer and cannot be claimed via the Nespresso
Boutiques.
3. MASTERCLASS (applies only to the ‘Ambassador’ Level Membership)
Participate in our regular and interactive Masterclasses where you can discover the world of
Nespresso coffee with the help of our Coffee Specialists.
To participate you need to register online at https://www.nespresso.com.cy/en/contactus
Masterclasses are held within selected locations and can accommodate a maximum of 10 people
per session and are subject to availability and government restrictions on gatherings.
4. MACHINE DISCOUNT (‘Expert’ and ‘Ambassador’ Level Memberships)
‘Expert’ and ‘Ambassadors’ Level Memberships benefit from a 40% discount on machines of
their choice with the purchase of a pre-determined number of capsules.To be entitled to the above discount, the number of minimum capsules that must be purchased
per machine model are the following:


Essenza Mini:130 capsules
Pixie: 150 capsules
Citiz: 150 capsules
Citiz&Milk: 350 capsules

Lattissima One:650 capsules
Gran Lattissima : 1100 capsules


The offer applies when the new machine is purchased from a direct Nespresso channel in
Cyprus. The discount cannot be applied to machines purchased via any other retailer.
Nespresso reserves the right to apply certain restrictions when additional promotions are being
run. Such restrictions will be announced within the terms of each individual additional
promotion and will be at the sole discretion of Nespresso.

** THE OFFER IS NOT VALID FOR VERTUO LINE MACHINES **

Clarifications:
 The offer must be claimed instantly as a whole.
 Barista device, Creatista Plus and Citiz Chiara Ferragni are excluded from this offer.
 Each member entitled to the discount may use it to purchase up to three machines of their choice
during the validity period of this offer.
 This offer cannot be combined with any other machine promo activities. In case there is already
a discount or any other offer available to Nespresso customers, Members cannot use the above
offer to purchase a machine.
 Nespresso reserves the right to apply additional restrictions at its sole discretion.
5. FREE DESCALING KIT (‘Expert’ and ‘Ambassador’ Level Memberships)
Receive a Free Descaling Kit once you have purchased 500 capsules within the year.
The free descaling kit will be automatically added to your order once you have purchased 500
capsules, but it is limited to one kit per year, per member.6. ACCESSORIES DISCOUNT (‘Expert’ and ‘Ambassador’ Level Memberships)
‘Expert’ Level Membership includes a 20% discount on the purchase of any item from our
Accessories from the ranges of Cups and Food & Bites.
Such purchases are not for resale. In some instances, the offer of 20% discount may be limited
to a maximum number of items per member.
‘Ambassador’ Level Membership includes a 25% discount on the purchase of any item from
our Accessories, from the ranges of Cups and Food & Bites.
Such purchases are not for resale. In some instances, the offer of 25% discount may be limited
to a maximum number of items per year.
Clarifications:
 The accessories and food and bites must be purchased from Nespresso and particularly, only
through the Nespresso Boutiques, the call center, the Nespresso Online Shop and the Nespresso
mobile application.
 The claim must be claimed instantly as a whole.
 Aeroccino descaling kit, Limited Edition accessories and food and bites are excluded from this
offer.
 This offer cannot be combined with other accessories and food and bites promo activities in
case there is already an offer available for these products.
7. DRAW EXPERIENCE GIFT (applies only to the ‘Ambassador’ Level Membership)
‘Ambassador’ Level Members enjoy the ability to enter our Draw Experience Gift for the
possibility to win various experiences.
8. ANNIVERSARY MONTH GIFT (applies only to the ‘Ambassador’ Level Membership)
Make a purchase in your anniversary month and receive an anniversary gift.
9. MACHINE WARRANTY & SERVICE (applies to ‘Connoisseur’, ‘Expert’ and
‘Ambassador’ Memberships)Nespresso provides a full, comprehensive service to our customers who are experiencing
technical difficulties with their machine.
‘Connoisseur’ Level Membership: 2 years warranty including free Pick Up and Repair Service
of your machine and use of a free loan machine whilst we repair it.
‘Expert’ Level Membership: 2+1 years warranty including free Pick up and Repair Service and
use of a free loan machine whilst we repair it.
‘Ambassador’ Membership: 2+2 years warranty including free Pick Up and Repair Service of
your machine and use of a free loan machine whilst we repair it.
Loan machines are subject to availability and may differ from your existing machine. Loan
machines remain the property of Vassos Eliades Ltd. The machine is returned to the pick-upaddress and all repairs are covered with a six-month limited repair warranty. This limited
warranty is subject to specific terms and conditions.
The warranty period commences on the date of purchase and Nespresso requires
presentation of the original proof of purchase to ascertain the commencement date.
This limited warranty is subject to specific terms and conditions. Please consult full T&C’s for
more information.
The terms of this limited warranty do not exclude, restrict, or modify, and are in addition to the
mandatory statutory rights applicable to the sale of the Product to you.
The terms of this warranty do not apply to the exercise of your statutory rights. Other than the
statutory rights to which you are entitled to by law, all warranties, conditions and other terms
not set out in the existing terms of warranty are excluded from this warranty.
If any provision or part-provision of this warranty is or becomes invalid, illegal or
unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid,
legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision or partprovision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or partprovision under this clause shall not affect the validity and enforceability of the rest of this
warranty.
Should the cost of repairs or replacement not be covered by the terms of this limited warranty,
Nespresso will advise the owner and the cost shall be charged to the owner.
LIMITED WARRANTYNespresso warrants your coffee machine against defects in materials and workmanship for a period of 2
years. The warranty period begins on the date of machine purchase and Nespresso requires presentation
of the original proof of purchase to ascertain the start date.
During the warranty period, Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any defective
Product. Replacement products or repaired parts will be warranted only for the unexpired portion of the
original warranty or six months, whichever is greater.
If the Product includes a number of accessories, only the defective part or accessory will be replaced.
Nespresso reserves the right to make minor adjustments instead of replacing the Product or accessory.
Should the cost of repairs or replacement not be covered by this warranty, Nespresso will advise the
owner and the cost shall be charged to the owner.
This warranty is only valid for active Nespresso customers registered in Cyprus. To be an active member
you must be registered and you must have ordered coffee in Cyprus within the last 12 months.
This limited warranty shall be the full extent of Nespresso’s liability however caused; and Nespresso
excludes liability for any loss or damage which is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if it is
an obvious consequence of our breach of applicable contractual terms or negligence, or where it could
be contemplated by you and us at the time you purchased the Product.
Nespresso has no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption or loss of
business opportunity.
This warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or any other
reason beyond Nespresso’s reasonable control, including but not limited to: normal wear and tear,
negligence or failure to follow the product instructions (including insufficient aftercare or cleaning),
improper or inadequate maintenance, calcium deposits or descaling, connection to improper power
supply, unauthorized product modification or repair, use for commercial purposes, fire, lightning, flood
or other external causes.
This warranty will not apply if any serial number has been removed or defaced or if Nespresso receives
information from any public or governmental authority that the Product has been stolen.
This warranty does not cover the cost of claiming under the warranty or transporting the goods to and
from the place of purchase. This warranty is a limited voluntary warranty. The terms of this warranty do
not exclude, restrict or modify, and are in addition to, the mandatory statutory rights applicable to the
sale of the Product to you. The terms of this warranty do not apply to the exercise of your statutory rights.
Other than the statutory rights to which you are entitled at law, all warranties, conditions and other terms
not set out in this warranty document are excluded from this warranty.If any provision or part-provision of this warranty is or becomes invalid, illegal, or unenforceable, it shall
be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such
modification is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any
modification to or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity
and enforceability of the rest of this warranty.
Loan machines shall be returned to Nespresso in as good as a condition when received by Nespresso.
During the loan period of any loan machine, you are fully responsible of keeping safe such machines and
you agree to assume all responsibility for maintenance and repair of loan machines that are damaged,
lost, confiscated, or stolen from you during the loan period.
If the loan machine is lost, stolen, or damaged, you agree to notify Nespresso immediately.
Upon the end date of the loan period, you shall return the loan machine to Nespresso.
How to Claim Under the Nespresso Warranty
If you believe your Product is defective, contact the Nespresso Customer Care directly for instructions
on how to proceed with a repair.
Contact Nespresso at: https://www.nespresso.com.cy/en/contact-us or at 8000 22 33
All offers are subject to availability.

6. Termination of Membership
If you wish to terminate your membership, you may do so at any time by writing to Vassos Eliades Ltd
via postal mail (23 Lefkosias Str. 2540 Dali Industrial Area, Nicosia, Cyprus) or via email at
info@nespresso.com.cy or by calling the free number 8000 22 33. In this case, we will undertake to
remove and securely delete your personal details.
Nespresso reserves the right to investigate any unusual activity on any account, which it believes or
have reason to believe, may be in breach of these T&C’s. Any such activity may result in the suspension
and possible termination of an account.
Nespresso may terminate your membership with immediate effect by giving you written notice, if you:
 breach any of these terms and conditions; abuse the Benefits;
 Act in a manner inconsistent with applicable laws or regulations;
 Act in an inappropriate, fraudulent, abusive or hostile manner.
Nespresso may terminate this programme at any time upon three months’ notice to you. Nespresso may
terminate this programme or any membership immediately in any jurisdiction if required to by applicable
local law.
If any provision of these T&C’s is or becomes for any reason whatsoever invalid, illegal or
unenforceable, it shall be divisible from these T&C’s and shall be deemed to be deleted from them and
the validity of the remaining provisions shall not be affected in any way.
Nespresso is not responsible for any claims or damages arising from use of any benefits or services
provided by a third party.
Once your membership at Nespresso & YOU is terminated, all your membership rights and benefits
cease to exist immediately and may not be reinstated or transferred.

7. Indemnity
Nespresso’s decisions on all matters relating to the Nespresso & YOU membership including the
Membership Benefits are final, binding and conclusive on all members and no correspondence will be
entertained in this regard.
Nespresso disclaims, to the fullest extent permissible by law, all liability for losses, damages and costs
whatsoever, (whether direct, indirect, consequential or otherwise), arising, either directly or indirectly,
from your membership, the benefits or the use of any material contained on the website by you, including without limitation any acts or omissions, whether those losses, claims, or damages result from our
negligence or otherwise.
We do not exclude our liability to you for:
(a) death or personal injury caused by our negligence; or
(b) fraudulent misrepresentation by us.
In respect to our Products and Services, Nespresso’s liability is limited to what is explicitly stated in
these T&C’s. To the extend permitted by the law, all other liabilities are excluded.
Nespresso is not responsible for any requests or damages derived from the use of the advantages or
services provided by third parties.

8. Waiver
You are fully bound by these T&C’s and shall not breach any term or condition. The Company’s failure
to insist upon strict compliance with these T&C’s by any member will not be deemed as a waiver of any
rights or remedies the Company obtains against that or any other member.
Nespresso may waive compliance with these T&C’s in its sole discretion and may run promotions from
time to time that provide enhanced benefits for members.

9. Entire Agreement
These Terms and Conditions together with the Privacy Policy constitute the entire agreement between
you and us regarding your membership and the Benefits under the Nespresso & YOU membership, which
means that you will not be able to claim that we made any representations or warranties other than
contained in these T&C’s.
Please note that additional T&C’s of sales apply to the purchase of our products or services.
Nespresso and its Members acknowledge that the headings to the sections are for reference only and shall
not be used in the interpretation of the Terms and Conditions.

10. Protection of Personal Data
At Nespresso we take the protection of your personal data very seriously. That is why we take all the
necessary technical and organizational measures to keep them safe. All personal data and other
information of personal nature submitted to our Website are governed by our Privacy Policy. You can
find this notice at our “Privacy Policy” section on our Website.
For further information as to how we manage personal data or to exercise your rights as a data subject
please contact our Data Protection Officer at dataprivacy@vel.com.cy


11. Law and Jurisdiction
The present T&C’s are governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus, and we both
agree that the courts of Cyprus will have exclusive jurisdiction and in particular, the Nicosia District
Court in case of any dispute or claim arising out or in connection with these T&C’s.
As per the law, certain communications shall only be performed in writing. You hereby agree that
Nespresso may contact you by email or mail, and that such communication falls under the legal definition
of written communication.
Contact Information Please contact a Nespresso Coffee Specialist with any queries or problems
regarding your membership programme on 8000 22 33 or via email on info@nespresso.com.cy
Abridged Terms and Conditions*


AMENDMENTS TO THE TERMS AND CONDITIONS
Nespresso reserves the right to amend any of the above offers and T&C’s in its sole discretion, at any
time without prior notice. Nespresso also reserves the right to correct, without notice, any errors. In this
case, you agree to be fully bound by the updated version. We therefore suggest consulting our T&C’s
from time to time, to ensure that you are fully informed about the T&C’s of your membership to
Nespresso & YOU and that you understand them.
Any such amendments will not affect orders submitted prior to the amendments.